رساله لب اللباب در سیر و سلوک أولی الألباب - جلسه6

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1435/03/18

توضیحاتشرح تفصیلى طریق و کیفیّت سیر إلى اللَه‌ از صفحه‌ (95ـ148)