معاد شناسی ج1 - جلسه8

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجلس ششم: عمل فرشتگان قبض ارواح و ملك الموت عین عمل خداست‌ از صفحه(201-245)