معاد شناسی ج2 - جلسه2

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجلس هشتم: رستگارى در ایمان به خداست اختیارا و پیروى از احكام دین تعبدا از صفحه (3-46)