معاد شناسی ج2 - جلسه4

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجلس دهم: الحاق مؤمنان به اولیاى خدا و منكران به اولیاى شیطان‌ از صفحه (109-156)