کتاب صوتی افق وحی - جلسه31

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتافق وحی - فصل چهارم: بررسی مطالب مطرح شده از طرفین - صفحه (538 ـ 556)