سال 1426 - جلسه10

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1426/09/17

توضیحاتفقره دعاء: معرفتي يا مولاي دليلي عليك و حبّي لك شفيعي إليك. 1 – بیان حقیقت معنای معرفت وتفاوت آن با تصوّر وتصدیق. 2 – شخصی که به فراگیری علم فلسفه اشتغال ندارد اگر هزار سال علم فقه بخواند نمی تواند نسبت به خصوصیات پروردگار متعال اطّلاع حاصل نماید. 3 – صرف فراگیری علم فلسفه وعرفان و مطالعۀ آن بدون تحقّق مطالب آن در قلب موجب رشد وکمال انسان نمی شود.