کتاب صوتی نور ملکوت قرآن - ج1 - جلسه14

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش دوم بحث دوم: قرآن، هادى سُبُل سلام و گرایش از ظلمت به نور و ورود در صراط مستقیم است‌ - صفحه (268 ـ 288)