نور ملکوت قرآن - ج2 - جلسه8

پدیدآور علامه آیة اللَه سیّد محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (125 ـ 142)