کتاب صوتی اسرار ملکوت ج2 - جلسه2

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۲ - مجلس نهم : عدم کفایت اشتغال به علوم ظاهری و متعارف در تحصیل مراتب یقین و کمال - صفحه (21 ـ 47)