رساله نکاحیه - جلسه1

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/08/20

توضیحاتمعرفی کتاب رساله نکاحیه (کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین)