رساله نکاحیه - جلسه2

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتکتاب رساله نکاحیه (کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین) - مقدمه