رساله نکاحیه - جلسه3

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش نخست: در تفسیر آیه: وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ‌ - صفحه (9 ـ 35)