رساله نکاحیه - جلسه11

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتتذییلات ـ مطلب نهم: آمار تلفات زنان و مردان در خصوص بستن لوله‌