ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1 - جلسه10

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتولایت فقیه ج۱ - درس هشتم: سعه ولایت رسول اللَه عین عبودیت و تسلیم است نه اظهار نظر در برابر حق