سال 1430 - جلسه4

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/09/10

توضیحاتفقره دعا: اِذَا رَأيتُ مَولاي ذُنُوبِي فَزِعتُ، وَ اِذَا رَأيتُ كَرَمَكَ طَمِعتُ 1 سیر و سلوک الی اللَه عبارت است از تطبیق برنامه زندگی بر اساس دستورات اولیاء الهی. 2 توضیحی در ارتباط با این شعر: صمت و جوع و سَهَر و عُزلت و ذکری به دوام * ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. 3 کیفیّت تعامل و ارتباط سالک الی اللَه با استاد. 4 سالکی که خود را به پروردگار متعال می سپارد، عافیت طلبی در نزد او معنا ندارد. 5 آیت اللَه حاج شیخ محمد جواد انصاری می فرمودند: سیر وسلوک عمل کردن به واجبات خمسه است.