اسرار ملکوت ج1 - جلسه4

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/08/20

توضیحاتاسرار ملکوت ج۱ - مجلس اوّل : کتمان مناقب أمیرالمؤمنین علیه‌السّلام توسّط بعضی از صحابه - صفحه (45 ـ 62)