اسرار ملکوت ج1 - جلسه12

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۱ - مجلس ششم: اختلاف مراتب نفوس در کیفیّت تلقّی تشیّع و اطاعت از امام معصوم علیه السّلام - صفحه (191 ـ 214)