اسرار ملکوت ج2 - جلسه1

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1440/06/21

توضیحاتاسرار ملکوت ج۲ - معرفی کتاب اسرار ملکوت ج۲