اسرار ملکوت ج2 - جلسه5

پدیدآور آیة اللَه سیّد محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۲ - مجلس دهم : وجوب رجوع به امام علیه السّلام و یا فرد کامل و عارف واصل، عقلاً و شرعاً - صفحه (96 ـ 120)