اسرار ملکوت ج2 - جلسه12

پدیدآور آیة اللَه سیّد محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۲ - مجلس یازدهم : خصوصیّات عارف واصل - صفحه (287 ـ 309)