کتاب صوتی اسرار ملکوت ج2 - جلسه11

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۲ - مجلس یازدهم : خصوصیّات عارف واصل - صفحه (257 ـ 286)