اسرار ملکوت ج3 - جلسه9

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/08/20

توضیحاتاسرار ملکوت ج۳ - مجلس ١٥ : وظیفۀ سالک إلی اللَه در صورت وجود وصیّ ظاهر - صفحه (162 ـ 179)