کتاب صوتی اسرار ملکوت ج3 - جلسه9

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسرار ملکوت ج۳ - مجلس ١٥ : وظیفۀ سالک إلی اللَه در صورت وجود وصیّ ظاهر - صفحه (162 ـ 179)