رساله طهارت انسان - جلسه2

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتطهارت انسان - مقدمه