رساله طهارت انسان - جلسه3

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتطهارت انسان - فصل اول: فصل اوّل: حقیقت ‌‌‌نجاست و اقسام آن فصل دوّم: استعمال لفظ نجس در عرف متشرّعه