مبانی اسلام

مدت زمان

سیروسلوک یعنی تنظیم امور براساس مبانی اولیاء خدا (اهواز ) - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاهواز:‌ سیروسلوک یعنی تنظیم امور براساس مبانی اولیاء خدا