سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1434/07/07

توضیحاتاهواز :‌حقیقت مکتب عرفان در ارتقاء فهم و ادراک و عبور از ظاهر به باطن