سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/08/20

توضیحاتقزوین :‌ عدم لزوم پرداختن دین به مسئله معاش بشری