عنوان بصری تدبیر و خانواده

تاریخ سخنرانی 1423/07/06مدت زمان
74

بیان وظیفه علماء دینى در امر تبلیغ دین‏ - عنوان بصری - تدبیر و خانواده - ج74 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیان وظیفۀ علماء دینی در امر تبلیغ دین. شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 بر اسا س آيه: الرِّجال قوّامون علي النساء بما فضل اللَه... تفضيل و برتري كه خداوند براي مردان قرار داده است روي چه اساس و محوري مي‌باشد؟ 2 مقصود و هدف از خلقت انسان‌ها و...