مبانی اسلام

مدت زمان

شیعۀ واقعی یعنی پیرو حق و کلام معصوم علیه السلام

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 778 : شیعه امیرالمؤمنین پیرو حق و کلام معصوم علیه السلام -