مبانی اسلام

مدت زمان

شرح و تفسير فقره ( فمعکم معکم لا مع غيرکم) از زيارت جامعه کبيره (مشهد) - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتمشهد : شرح و تفسیر فقره " فمعکم معکم لا مع غیرکم" از زیارت جامعه کبیره