مبانی اسلام

مدت زمان

نقش روایات در تفسیر آیات قران و علت عدم ذکر اسم امیرالمؤمنین در قرآن - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 770 : نقش روایات در تفسیر آیات قران و علت عدم ذکر اسم امیرالمؤمنین در قرآن -