مبانی اسلام نفحات انس

مدت زمان
1

مصاحبه ها در رابطه با شخصیت مرحوم آقای حاج سید هاشم حداد (۱) - مبانی اسلام - نفحات انس - ج1 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحات1 درک مقام و مراتب کمالی مرحوم حداد از دائره فکر و طاقت بشری خارج است. 2 دیدگاه حضرت استاد طهرانی راجع به شخصیت ومقامات مرحوم حداد رضوان اللَه علیه. 3 کیفیت آشنایی وملاقات حضرت استاد طهرانی با مرحوم حداد رضوان اللَه علیه. 4 اهمیت جایگاه علم واجتهاد دردیدگاه عرفاء باللَه. 5 دیدگاه و بینش مرحوم حداد و...