مبانی اسلام

مدت زمان

سبک‌بالی سالک به‌واسطۀ قطع تعلقات و اجتناب از پرداختن به امور دنیوی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 777 : سبک‌بالی سالک به‌واسطۀ قطع تعلقات و اجتناب از پرداختن به امور دنیوی -