مبانی اسلام

مدت زمان

سبک‌بالی سالک به‌واسطۀ قطع تعلقات و اجتناب از پرداختن به امور دنیوی - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 777 : سبک‌بالی سالک به‌واسطۀ قطع تعلقات و اجتناب از پرداختن به امور دنیوی -