گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1797
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم جواز اقتداء شخص ایستاده به نشسته

1 آیا به معصیت پرداختن هم حد و اندازه دارد؟ (( و عملت بالمعاصی فتعدیت)) {ابوحمزه ثمالی}
2 آیا میشود که امام جماعت نشسته باشد و مأموم ایستاده؟
-