پرسش و پاسخ های مربوط به مأموم

تعداد: 3
پرسش: نماز جماعت

کد: 1876گروه: احکام
آيا مي شود دو نفر نماز جماعت بخوانند يعني يك پيشنماز ويك ماموم؟

هو العالم

اشکالی ندارد.

پرسش: عدم جواز اقتداء شخص ایستاده به نشسته

کد: 1797گروه: احکام
1 آیا به معصیت پرداختن هم حد و اندازه دارد؟ (( و عملت بالمعاصی فتعدیت)) {ابوحمزه ثمالی}
2 آیا میشود که امام جماعت نشسته باشد و مأموم ایستاده؟

هو العلیم


1ـ یعنی استمرار در معصیت و نافرمانی.
2ـ خیر نمی شود.

پرسش: تکلیف ماموم در صورت خطای امام جماعت در نماز

کد: 1755گروه: احکام
اگر امام جماعت پس از خواندن حمد به رکوع برود نماز امام و مامومین چه حکمی دارد؟

هوالعلیم

مأمومین باید سوره را بخوانند.