سخنرانیهای مربوط به معصیت

تعداد: 1

صوتهای مربوط به معصیت

تعداد: 1

پرسش و پاسخ های مربوط به معصیت

تعداد: 1
پرسش: عدم جواز اقتداء شخص ایستاده به نشسته

کد: 1797گروه: احکام
1 آیا به معصیت پرداختن هم حد و اندازه دارد؟ (( و عملت بالمعاصی فتعدیت)) {ابوحمزه ثمالی}
2 آیا میشود که امام جماعت نشسته باشد و مأموم ایستاده؟

هو العلیم


1ـ یعنی استمرار در معصیت و نافرمانی.
2ـ خیر نمی شود.