گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1804
تاریخ ثبت 1439/02/15
قرائت در نماز

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1 آيا در همه ي نمازها چه جهريه و چه غير آن و چه نمازهاي مستحب، بسم اللَه الرحمن الرحيم را بلند گفتن مستحب است؟2 اين حكم هم براي مردان و هم براي زنان يكسان است؟
باتشکرفراوان.
هوالعلیم
1ـ بلی. 2ـ فقط برای مردها است.