پرسش و پاسخ های مربوط به بسمله

تعداد: 4
پرسش: کیفیت قرائت نماز شب

کد: 1823گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آقا
1) آیا درنماز شب که یک سوره بزرگ را تقسیم میکنیم در هر رکعت که ادامه سوره را میخوانیم باید بعد از تمام شدن حمد بسم اللَه الرحمن الرحیم بگوییم درصورتی که وسط سوره بسم اللَه الرحمن الرحیم ندارد؟
2) آعوذ باللَه من الشیطان الرجیم چه دراول قرائت سوره حمد در نماز و اول سوره که انتخاب میشود؟
3) سوره های بزرگ که در نماز شب فرمودید بهتر است کدام سوره ها باشد ؟
4) قرائت چند آیه کفایت میکند در هر رکعت یاچند سطر؟
5) در یک رکعت در نماز واجب یا مستحب میشود چند سوره بعد از حمد خواند؟ حفظکم اللَه

هوالعلیم

1
نیازی به بسم اللَه نیست.
2
در اوّل سوره حمد اشکال ندارد.
3
به اختیار خودتان
4
5 آیه
5
فقط یک سوره

پرسش: قنوت

کد: 1814گروه: احکام
آيا مي توان در قنوت جمله بسم اللَه الرحمن الرحيم گفت ؟

هوالعلیم

بلی.

پرسش: قرائت در نماز

کد: 1804گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1 آيا در همه ي نمازها چه جهريه و چه غير آن و چه نمازهاي مستحب، بسم اللَه الرحمن الرحيم را بلند گفتن مستحب است؟2 اين حكم هم براي مردان و هم براي زنان يكسان است؟
باتشکرفراوان.
هوالعلیم
1ـ بلی. 2ـ فقط برای مردها است.
پرسش: ذکر بسم الله در نماز جماعت

کد: 1781گروه: احکام
آیا تنها گفتن بسم اللَه در نماز جماعت توسط نماز گزار موردی ندارد؟

هوالعلیم

خیر