گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1926
تاریخ ثبت 1439/02/15
انجام ورزش با شرت ورزشی

انجام ورزش با شورت اشكالي ندارد؟ فقط محدوده زانو پيدا باشد چطور؟

هوالعلیم

از زانو به پایین اشکالی ندارد.