پرسش و پاسخ های مربوط به زانو

تعداد: 1
پرسش: انجام ورزش با شرت ورزشی

کد: 1926گروه: احکام
انجام ورزش با شورت اشكالي ندارد؟ فقط محدوده زانو پيدا باشد چطور؟

هوالعلیم

از زانو به پایین اشکالی ندارد.