گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 1977
تاریخ ثبت 1439/02/15