گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 2061
تاریخ ثبت 1439/02/15
ظهور حضرت عیسی

آیا غربی ها درست می گویند که حضرت عیسی نمرده و مانند امام زمان ما زمانی ظهور میکنند؟
هوالعلیم
این ادّعا را اسلام نموده است و غربی ها مدّعی قتل حضرت عیسی می باشند.