پرسش و پاسخ های مربوط به ظهور حضرت عیسی

تعداد: 1
پرسش: ظهور حضرت عیسی

کد: 2061گروه: اعتقادات
آیا غربی ها درست می گویند که حضرت عیسی نمرده و مانند امام زمان ما زمانی ظهور میکنند؟
هوالعلیم
این ادّعا را اسلام نموده است و غربی ها مدّعی قتل حضرت عیسی می باشند.