گروه پرسش آداب مجالس
کدرهگیری 2146
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا هفتم گرفتن برای اموات اشکال دارد؟

با سلام آیا شرکت در مراسم هفتم مانند شرکت در مراسم اربعین دارای اشکال است؟ اگر مراسمی شبیه مراسم هفتم در قبل یا بعد بگیرند چگونه است؟
هوالعلیم
هفتم مانند اربعین نیست گر چه او نیز چون اربعین خارج از سنّت و سیرۀ معصومین علیهم السّلام است.