گروه پرسش حکمت وفلسفه
کدرهگیری 2182
تاریخ ثبت 1439/02/15
اعیان ثابته

آیا اعیان ثابته داخل در عالم اسماء و صفات هستند یا در برزخ بین عالم احدیت و واحدیت
هوالعلیم
بین احدیّت و واحدیّت برزخی وجود ندارد.