گروه پرسشحکمت وفلسفه
کدرهگیری 2182
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی