گروه پرسش حکمت وفلسفه
کدرهگیری 2183
تاریخ ثبت 1439/02/15
اعیان ثابته

چرا اعیان ثابته مستدیر هستند؟
هوالعلیم
حقیقت عین ثابت مجرّد است نه مادّه بلی از آنجا که نزول آن به عالم مادّه بدون حدّ کمّی می باشد استداره در جسم مطلق خواهد شد.