پرسش و پاسخ های مربوط به استداره اعیان ثابته

تعداد: 1
پرسش: اعیان ثابته

کد: 2183گروه: حکمت وفلسفه
چرا اعیان ثابته مستدیر هستند؟
هوالعلیم
حقیقت عین ثابت مجرّد است نه مادّه بلی از آنجا که نزول آن به عالم مادّه بدون حدّ کمّی می باشد استداره در جسم مطلق خواهد شد.