گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 2211
تاریخ ثبت 1439/02/15
اثر وضعی اشیاء

اثر وضعی چیست و آیا در همه جا عمل می کند و اگر یک نفر فکر کند که این شراب آب است آیا اثر وضعی دارد؟
هو العلیم
اگر شخص جاهل باشد تأثیر ندارد.