گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 2212
تاریخ ثبت 1439/02/15
اثر وضعی افعال بر نفس

سلام علیکم
اثر وضعی چیست ؟ و ایا اینکه میگویند جاهل به شراب هم اگر شراب بخورد مست میشود و این اثر وضعی انست صحیح است ؟ایا لقمه ای که حرام است و انسان نمیداند بر نفس انسان اثر میگذارد ؟
هوالعلیم
اثر وضعی حالتی است که بواسطۀ انجام کاری برای انسان حاصل می شود مانند اداء نماز که موجب نورانیّت و انجام گناه که باعث کدورت نفس می گردد.جاهل اگر از روی عدم اطلاع به حکم، شراب بنوشد گرچه مست می شود ولی اثر وضعی که کدورت است برای او حاصل نمی شود وهمینطور لقمۀ حرام البته انسان باید فوراً پس از اطلاع اجتناب نموده ،توبه کند و در این صورت بر او باکی نخواهد بود.